Ouderbetrokkenheid

Om onze leerlingen te laten uitblinken, hebben we ook de ouders nodig. Zij zijn onmisbaar als het gaat om de resultaten van hun kind, zowel voor de leerprestaties als het gedrag. We informeren, ondersteunen en motiveren ouders om hun rol als educatief partner zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

Vertrouwen

We werken nauw samen met ouders om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen.We gaan uit van wederzijds vertrouwen. Als ouder sta je achter het beleid van de school en heb je vertrouwen in de professionaliteit van de medewerkers. Je neemt zelf het initiatief om vragen of zorgen met de leerkracht te bespreken. Je toont je betrokkenheid door bij activiteiten zoveel mogelijk aanwezig te zijn of mee te helpen.
In de Kanjertraining leren de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan en om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. Als ouder onderschrijf je dit principe.

Activiteiten

De meeste woensdag- en vrijdagochtenden kunnen ouders van vanaf 8:30 uur in het Lab aan de Madridstraat terecht voor een ODBakkie (kop koffie of thee). Zo ontmoeten ze andere ouders, kunnen ze de files op weg naar hun werk vermijden door wat later van school te vertrekken of kunnen ze kleine klusjes voor de school doen. Ook organiseren we regelmatig workshops of presentaties op deze ochtenden.
Aan het begin van ieder schooljaar hebben ouders, leerlingen en leerkracht een gezamenlijke ODBuitenpicknick, waarbij ze samen lekker eten en drinken en elkaar beter leren kennen.
Gedurende het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor de afsluiting van de IPC-units, de kerstviering op het schoolplein en kunnen ze mee op excursies of op schoolreis. Elk schooljaar sluiten we af met het Summerfest, met optredens van leerlingen, leuke activiteiten en wederom lekker eten en drinken.

Communicatie

Ouders en leerkrachten zijn partners als het om de ontwikkeling van de kinderen gaat. Een goed onderling contact is daarom heel belangrijk. Door middel van de schoolgids, onze website en berichten op ons communicatieplatform Social Schools houden we ouders op de hoogte van de ontwikkelingen op school.

Ongeveer vier weken na de start van het schooljaar voeren de leerkrachten startgesprekken met alle ouders. Vanaf groep 5 mogen leerlingen daar ook bij zijn.

We brengen de ontwikkeling van de leerlingen in kaart in het rapportfolio. We nodigen ouders uit om deze ontwikkeling in voortgangsgesprekken te bespreken. Bij de eind- en adviesgesprekken in groep 7 en 8 zijn de leerlingen ook aanwezig.